Jan 2002 

Herbal Pharmacology Therapy vol 3, 2003:

A randomized, control study of Kan Jang versus Amantadine 

in the treatment of influenza
 

 

Forskarna studerade effekten av Kan Jang mot influensa, typ A under två influensa epidemier 1999 och 2000. Totalt ingick 606 patienter i studien.
 

 

I studien jämförde forskarna Kan Jang mot ett av världens mest använda antivirala influensamedel Amantadine! 
 

 

Resultat: Kan Jang gruppen tillfrisknade signifikant snabbare än Amantadine gruppen: 

o Efter 3 dagar; halvering av influensa symtomen i Kan Jang gruppen.

oEfter 5 dagar; dubbelt så många friska i Kan Jang gruppen.

oSjukskrivningstiden minskade med ca 3 dagar. 

Studien i sammandrag:

En randomiserad, placebo kontrollerad studie på Kan Jang vs Amantadine (antiviralt läkemedel) vid behandling av influensa. Studie utförd på 606 patienter 1999-2000.

(Prof Kulichenko et al. Studien genomfördes enligt Helsingfors deklarationen. (accepterad för publicering i Journal of Herbal Pharmcology Therapy vol 3) 
 

 

Två randomiserade parallella studier med aktiv kontrollgrupp genomförda under influensavågen februari 1999 och januari-februari 2000. Totalt ingick 606 patienter.

Bakgrund:

Sedan 1996 har det gjorts 10 dubbelblinda, randomiserade studier på Kan Jang med det standardiserade extraktet SHA-10 (Andographis/Rysk rot). Samtliga studier är publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter. Över 1600 personer har deltagit i studierna som viasar att Kan Jang : 
 

 

§Halverar risken att drabbas av en förkylning/infektion

§Halverar förkylningssymtomen redan efter två dagar

§Kortar förkylningstiden med i snitt 4-5 dagar

§Mer än halverar antalet sjukskrivningsdagar

§Reducerar symtomen av akuta infektioner 3 ggr effektivare än placebo


 

 
 
 
 
 

För att både kunna lindra symtomen av influensa och minska risken för komplikationer krävs det att läkemedlet är antiviralt, immunomodulerande och antiinflammatoriskt. Resultaten av de tidigare studierna visar att Kan Jang besitter just de egenskaperna. Med denna bakgrund bestämde man sig 1999 att genomföra en stor influensastudie. Det är denna som nu är accepterad för publicering.
 

 

Forskarna koncentrerade sig på tre områden:

1.Kan Jangs effekt på sjukdomsförloppet och de individuella symtomen 

2.Kan Jangs effekt på sjukskrivningstiden

3.Kan Jangs effekt på utvecklandet av komplikationer

Resultat influensa studien:

§40-50% bättre effekt på allmän sjukdomssymtom, halsont, huvudvärk och feber

§2 ggr färre sjukskrivna i Kan Jang gruppen efter 5 dagars behandling 

§Kan Jang är lika effektiv oberoende av typen av influensa virus

§Antalet sjukskrivningsdagar reducerades i snitt med 2,6 dagar. I den grupp som hade oidentifierad influensa Typ A reducerades sjukskrivningsdagarna med 3,35 dagar
 

 

Metodik:

Båda studierna genomfördes som randomiserade, placebokontrollerade studier. Verum gruppen fick Kan Jang 6-9 tabletter per dag och kontrollgruppen fick Amantadine + 1 gram C-vitamin.

Studien gjordes i två omgångar. 1999 deltog 540 patienter (pilotstudie) och 2000 deltog 66 patienter (fas 3 studie). I bägge studierna var åldern mellan 19-63 år.

Behandling:

I pilotstudien fick 71 patienter 2x3 Kan Jang tabletter per dag under 3-5 dagar. I kontrollgruppen som bestod av 469 patienter fick 250 patienter konventionell behandling med Amantadine + 1 g C-vitamin, resten var obehandlade förutom vid feber. Både Kan Jang gruppen och kontrollgruppen fick Paracetamol vid feber över 38,5 grader.

I fas 3 studien fick 35 patienter Kan Jang 3x3 tabletter medan 31 personer fick konventionell behandling, Amantadine plus 1 gram C-vitamin. Vid feber över 39 grader gavs även Paracetamol till bägge grupperna.

Doseringen av Amantadine var enligt tillverkarens rekommendation.

Genomförande:

Pilotstudien: Patienterna diagnostiserades med hjälp av WHO klassificering, vid tveksamma fall togs virala tester. Patienterna fick inte ha haft symtomen längre än två dagar.
 

 

Fas 3 studien: Alla patienter diagnostiserades med avseende vilken typ av influensa virus de hade (både besök 1 och 2). Patienterna fick inte ha haft symtomen i mer än 36 timmar eller högre feber än 39 grader.
 

 

Patienterna undersöktes 2 ggr av läkare, vid sitt första besök, och andra gången, 3-5 dagar senare. Feber, huvudvärk, katarr, inflammatoriska symtom, halsont, hosta och tecken på komplikationer undersöktes. Vid tecken på komplikationer togs blodprov + röntgen.
 

 

Symtomen mättes genom att patienterna fick fylla i ett dagligt diagnoskort med en skala på symtomens svårighetsgrad. Detta gjordes under 8 dagar. I fas 3 studien gjordes även objektiva mätningar och skattningar av specialister dag 1 och 5. Antalet sjukskrivningsdagar kontrollerades i bägge studierna.
 

 

Resultat Pilotstudien

Kan Jang-gruppen fick signifikant reduktion av influensa symtom och tillfrisknandet blev markant snabbare. Feber, täppt näsa, halsont etc reducerades signifikant. Utvärderingen i pilotstudien gjordes via patientens egen skattning.
 

 

Vid besöket efter 3-5 dagar hade endast 30% av de 71 st i Kan Jang gruppen, dvs 22 st influensa symtom som ledde till fortsatt sjukskrivning. I kontrollgruppen fick 67,8% fortsatt behandling med sjukskrivning längre än 5 dagar.
 

 

Endast 30% av Kan Jang gruppen behövdes sjukskrivas mer än 5 dagar

medan 67,8% i kontrollgruppen var sjukskrivna mer än 5 dagar.
 

 

Resultat Huvudstudien

Tredje dagen efter första läkarbesöket hade Kan Jang gruppen signifikant lägre symtom (p<0,0001). Febern hade gått ner till normal, huvudvärken reducerad, värk i kroppen och ögonen hade försvunnit. Även halsont och hosta hade reducerats signifikant (p<0,001)
 

 

Efter 3 dagar - 70% större febersänkande effekt i Kan Jang gruppen
 

 


 

 

I Kan Jang-gruppen reducerades febern med i snitt 1,44 grader efter 3 dagar

medan kontrollgruppens minskning av febern endast var 0,86 grader. P<0,001
 

 

Efter 3 dagar - 60% bättre reducering av huvudvärk i Kan Jang gruppen
 

 


 

 

I Kan Jang-gruppen minskade huvudvärkindexet med 1,17 efter 3 dagar

medan i kontrollgruppen endast med 0,74. P<0,001
  

 

Halsont reducerades 57% bättre i Kan Jan gruppen
 

 

I Kan Jang-gruppen minskade halsontindexet med 1,4 efter 5 dagar medan kontrollgruppen minskade med endast 0,61 enheter.
 

 

Efter 5 dagar var 69% i Kan Jang-gruppen symtomfria medan endast 29% i kontrollgruppen


 

 

I Kontrollgruppen behövde 71% sjukskrivas i mer än 5 dagar,

medan endast 31% i Kan Jang-gruppen.
 

 

Diskussion

I de fall där influensa viruset kunde identifieras var den antivirala medicineringen relativt bättre än i den grupp där man inte kunde identifiera viruset. I den oidentifierade gruppen var antalet sjukskrivningsdagar i Kan Jang gruppen 6,8 medan den var 10,4 i kontrollgruppen. 

Studien visade också att Paracetamol i kombination med Kan Jang ytterliggare förbättrade resultatet. Av de 16 i Kan Jang gruppen som också fick paracetamol var alla feberfria efter 48 timmar.
 

 

Sammandrag tidigare studier:

Bihåleinflammationer

Dubbelblind, placebokontrollerad studie av Andrographis (fix kombination, SHA-10, Kan Jang), behandling av akuta infektioner i övre luftvägarna, inklusive sinusit (bihåleinflammation)

Gabrielian, Shukarian, Panossian, Wagner mfl, Phytomedicine 9, 2002 

Undersökningsgruppen: 185 Personer med akuta övre luftvägsbesvär, inklusive sinusit. Sinusit gruppen delades in i en grupp med kronisk sinusit och med akut sinusit. Patienter med misstänkt sinusit röntgades.
 

 

95 personer i Kan Jang gruppen och 90 personer i placebogruppen fullföljde studien. Behandlingen varade i 5 dagar. Feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta, nästäppa, generell känsla av sjukdom och ögonbesvär studerades. Behandlingsresultatet i Kan Jang gruppen var klart signifikant. Bäst resultat nåddes på generell sjukdomskänsla, huvudvärk, halsinfektioner och nästäppa (P<0,001). Även febersänkningen var signifikant men inte lika tydlig. 
 

 

Resultat: Kan Jang hade en klar positiv effekt på akuta infektioner i de övre luftvägarna inklusive sinusit. Efter 5 dagars behandling var den totala sjukdomssymtomen 4 ggr lägre i Kan Jang gruppen än i placebo gruppen. Samma signifikanta resultat erhölls även på de grupper som behandlades för sinusit. Effekten var lika stark oberoende om det var kronisk eller akut sinusit. Ett annat mycket intressant resultat av studien var att Kan Jang gav samma signifikans gentemot placebo oberoende av när behandlingen tidsmässigt sattes in.
 

 
 
 

Diagrammet visar den genomsnittliga effekten av samtliga parametrar som mättes. Patienterna som fick Kan Jang upplevde i snitt 4 ggr mindre sjukdomssymtom efter 5 dagars behandling jämfört med placebo (P<0,001). 
 


Utvärdering av Sinusit (bihåleinflammation)

Som en del grupp i studien valdes patienter med kronisk eller akut sinusit ut. Även här var behandlingsresultatet jämfört med placebo starkt signifikant P<0,001). 
 

 


 

 

Resultatet vid behandling av sinusit följde det allmänna behandlingsresultatet av den stora gruppen. Efter 5 dagars behandling var resultatet starkt signifikant jämfört med placebo. Tillfrisknandet var i snitt 4 ggr bättre hos Kan Jang gruppen än hos placebo.
  

 

Resultatet av Kan Jang oberoende av när man sätter in behandlingen

På immunomodulerande produkter har det länge varit en rekommendation att produkten skall sättas in vid första symtom. På Echinacea finns tex inga studier som kunnat visa effekt när de satts in under pågående infektion. Med denna bakgrund är behandlingsresultaten i denna studie extra intressant. Läkarna följde nämligen också upp behandlingsresultatet beroende på när under infektionen Kan Jang respektive placebo sattes in. Kan Jang var lika effektivt gentemot placebo (P=0.0002) om det sattes in direkt eller under den pågående infektionen. 
 

 


 

 

Forskarna studerade också behandlingseffekten av Kan Jang när den sattes in under olika skeden av infektionen. Slutsatsen var att Kan Jang var lika effektiv om den sattes in direkt eller under ett senare skede (3-4 dagar efter att infektionen brutit ut).
 

 
 


Infektioner i övre luftvägarna

Double-blind, placebo-controlled pilot and Phase 3 study of activity of standardized Andrographis SHA 10 (Kan Jang) in the treatment of uncomplicated upper-respiratory tract infection

(J Melchior, A Spasov, Bulanov, G Wikman, Phytomedicine Vol 7 341-350 2000)

Två randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade kliniska studier genomfördes för att undersöka effekten av det standardiserade extraktet SHA-10 (Kan Jang tablett) på förkylning. 49 patienter i pilotstudien och 179 patienter i fas 3 studien genomförde studien.  Sammantaget i båda studierna visade SHA-10 en klar signifikans gentemot placebo, p<0,0006. Bäst effekt nåddes på halsont. Använd dos var 3x4 tabletter både av Kan Jang och placebo.
 

 

Resultat:Efter tre dagar var symtomförbättringen i Kan Jang-gruppen 55% bättre. 

Intressant är att i Kan jang gruppen behövde endast 14 av 89 (15%) behandlas efter 3 dagar medan 44 av 92 (48%) behövde efterbehandling i Placebogruppen. I fas 3 studien hade 53% av patienterna fått lägre temperatur medan endast 24% hade fått lägre temperatur i placebogruppen.
 

 

När samtliga förkylningssymtom lades                                              Efter tre dagar behövde endast 14 patienter

ihop visade Kan Jang gruppen i snitt 55%                                         i Kan Jang gruppen ytterliggare behandling

mindre symtom än placebogruppen                                                  medan 44 behövde det i placebogruppen
 

 

48 patienter i Kan Jang gruppen fick sänkt feber efter 3 dagar, 

motsvarande antal för placebo var 22 st.

Minskning av sjukskrivningsdagar vid förkylning

Controlled clinical study on standardized andrograpis extract in common cold.

(J Melchior, S Palm, G Wikman: Phytomedicine Vol 3 315-318, 1997)

Placebokontrollerad studie utförd i Sverige på 50 patienter. Ändamålet med studien var att visa effekten av Kan Jang på vanlig förkylning. Efter 5 dagars behandling togs patienterna in för kontroll. 

Resultat: 80% färre sjukskrivna

Antalet sjukskrivningsdagar minskade med ca 80% i Kan Jang-gruppen jämfört med Placebo (sockerpiller).
 

 
 
 
 
 

70% i Kan Jang-gruppen uppvisade inga förkylningssymtom efter 5 dagar, motsvarande siffra för Placebo var endast 35%

Övre luftvägsinfektioner

Use of visual analogue scale measurements to asses the effectiveness of standardized Andrographis extract, SHA-10 (Kan Jang) in reducing the symptoms of common cold. A randomized double blind-placebo study.

(D.D. Caceres, J.L. Hancke, R.A. Burgos, F.Sandberg, G. Wikman: Phytomedicine. Vol 6 217-223 1999)
 

 

Dubbelblind, placebokontrollerad studie på 158 patienter. 

Målet med studien vara att mäta Kan Jangs förmåga jämfört med placebo att hindra och lindra symtom vad förkylning. 158 personer slutförde studien som varade i fem dagar.  Patienterna fick antingen 12 tabletter Kan Jang eller 12 tabletter placebo per dag. Utvärdering gjordes dag 0, 2 och 4.

Resultat:

Efter 2 dagar visade Kan Jang gruppen klar signifikans på följande symtom: Slemutsöndring (nästäppa), Öronvärk, Trötthet, Sömnkvalitet, Halsont. Efter dag 4 hade signifikans även uppnåtts på hosta och huvudvärk. De parametrar som hade högst signifikans var halsont, slemutsöndring/nästäppa och öronvärk. Inga biverkningar rapporterades, P<0,001.
 

 

Kan Jang halverar förkylningssymtomen efter 2 dagar
 

 


 

 
 

 
 
 

Förebyggande av förkylning

Prevention of common colds with Andrographis dried extract (SHA-10)

(D Caceres, Hanecke, Burgos: Phytomedicine Vol 4 101-104, 1997)

En randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie genomförd på 107 skolungdomar under tre vintermånader.

Med utgångspunkt från tidigare studier där Kan Jang effekt på lindring av förkylningssymtom visats, ville forskarna se om Kan Jangs antivirala, antibakteriella och allmänt immunstimulerande effekt även kunde påverka risken för insjuknande, alltså verka förebyggande. 

54 barn fick Kan Jang och 53 barn fick placebo. 

Resultat: 

Efter tre månaders behandling kunde forskarna visa att insjuknande frekvensen mer än halverats hos de barn som fått Kan Jang jämfört med de som fått Placebo. Endast 30% i Kan Jang gruppen hade insjuknat medan 62% hade varit sjuka i placebogruppen, P<0,01. Kan Jang dosen som användes var låg, endast 2 tabletter, 5 ggr per vecka. 
 

 

I Kan Jang gruppen insjuknade endast 16 av 54 barn medan i placebogruppen insjuknade 33 av 53. Risken att insjukna i placebogruppen var alltså 2.1 ggr högre än i Kan Jang gruppen.
 

 

För mer information:Med Dr, Olle Haglund, 0705-30 67 65, 08-445 62 55

                                           Informationsansvarig, Tom Johnsson, 0705-94 91 95, 040-94 91 95