Activeen
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Activeen  (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      tabletter  90 mg    190 st

 
1-2 tabletter 2 gånger dagligen vid behov.
Tabletterna sväljes hela med ett glas vatten i samband med måltid. Uppiggande medel vid trötthet och matleda. 
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
 
Fyra
...................................ggr
 

DOSERING Vuxna och barn över 12 år: 1-2 tabletter 2 gånger dagligen vid behov.
Förpackning: 60, 90, 120 eller 190 tabletter
Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Vid långvarig trötthet och svaghetskänsla som inte förbättras under behandlingen eller om
biverkningar som inte nämns under rubriken Biverkningar uppkommer bör en utredning genoföras för att undersöka bakomliggande orsak.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion,
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.
Graviditet/Amning: Användning under graviditet/amning kan inte rekommenderas.
(Activeens påverkan vid graviditet och amning är okänd men det finns heller inte någon teoretisk risk eller några kända biverkningsrapporter)
Barn: Rekommenderas inte till barn under 12 år. Skälen till detta är formella då studier inte genomförs
på barn under 12 år i normalfallet när det gäller naturläkemedel.
Interaktioner:  Inga kända. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Biverkningar: I sällsynta fall har allergiska reaktioner samt mag-tarmbesvär rapporterats.

Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Activeen.pdf
Bipacksedel/användarinformation:http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Activeen.pdf
Info från leverantören:http://www.natumin.com/eng/activeen_se.html

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsen
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
  
Uppdaterad 2009-01-26
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/