Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Bio Strath Salix (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
         Droppar                    30 ml
30 droppar (1,0 ml) i lite vatten 3-4 gånger dagligen före måltider. Vid ledvärk.

30 droppar (1,0 ml) i lite vatten 3-4 gånger dagligen före måltider. Mot huvudvärk.

30 droppar (1,0 ml) i lite vatten 3-4 gånger dagligen före måltider. Vid migränanfall.

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Kontraindikationer: . På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till
personer som fått astmasymtom, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra
eller andra antiinflammatoriska preparat av icke-steroid natur. Hemofili,
trombocytopeni, aktivt ulcus ventriculi et duodeni, levercirros, svår hjärtsvikt och
svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/min.).

Varningar och försiktighetsmått:
Området är icke fullständigt utrett. Försiktighet bör iakttagas vid samtidig
antikoagulationsbehandling, vid behandling av patienter med lätt till måttlig
hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom. Speciellt vid samtidig
diuretikabehandling måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion
beaktas.
 Interaktioner: acetazolamid, dikumarolgruppen, fenytoin, metotrexat,
nikotinsyra, sulfonureider och valproinsyra.
Graviditet: Nej
Amning:Nej
Barn: ej under 12 år

Info från leverantören: http://www.ledins.se

Info från läkemedelsverket: http://dok.mpa.se/dok/natspc/Bio-Strath_Salix_droppar.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu