Cernitol
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Cernitol  (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
      tabletter  63 mg        100, 250  st

 

2-4 tabletter dagligen.
Vid särskilt behov:
4-6 tabletter under 3 veckor, därefter normal dosering.
Vid godartad prostaförstoring.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
 
Fyra
...................................ggr
 


Indikationer: Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex.
täta urinträngningar och nattliga urinträngningar. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Kontakta läkare innan behandling för att inte missa bakomliggandevallvarlig
sjukdom (prostata- och urinblåsecancer). Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller
patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Interaktioner:  Inga kända. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Biverkningar: I sällsynta fall har allergiska reaktioner samt mag-tarmbesvär rapporterats.

Kollegial information: Det finns studier på extraktet som visar på positiva effekter vid prostatit.

Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Cernitol.pdf
Bipacksedel/användarinformation:http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Cernitol.pdf
Info från leverantören:http://www.cernelle.se/products/index.html

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsen
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
  
Uppdaterad 2009-02-02
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/