Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Curbisal (naturläkemedel) 
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar    90 st

 

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid.
Mot vattenkastningsbesvär

 

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Indikationer
Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad
prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.
Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.
Förpackning: 30 och 90 kapslar
Dosering/Behandlingstid:
Behandlingen med Curbisal bör ha pågått i ca. 3 månader innan effekten av
behandlingen utvärderas. Om symptomlindring uppnåtts efter denna tid, kan
behandlingen fortsättas.
Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Kontakta läkare innan behandling för att
inte missa eventuellt bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- och urinblåsecancer).
Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader ska läkare kontaktas.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör
iakttagas vid behandling.
BIVERKNINGAR: Mag- och tarmbesvär kan förekomma i sällsynta fall.
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad.

Info från leverantören: http://www.pharbio.se/#/page_curbisal
Info från läkemedelsverket:
Bipacksedel: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Curbisal.pdf
Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Curbisal.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-06-17
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu