Gastrosan
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Gastrosan (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        tabletter 160 st
1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag
vid halsbränna och sura uppstötningar. Tabletterna bör sväljas med dryck, hela eller delade.

 

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 
Förpackning  80, 160 tabletter.
AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN Kalciumkarbonat Magnesiumtrisilikat
Innehållsämnen: Mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, eukalyptusolja, kanelolja.
Indikationer: Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.
Vuxna och barn över 12 år: 1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag. Tabletterna bör sväljas med
dryck, hela eller delade. Gastrosan skall inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle.
Barn: Rekommenderas ej till barn under 12 år.
Kontraindikationer Hyperkalcemi och nedsatt njurfunktion.
Varningar och försiktighetsmått: Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion,
andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid
behandling.
Graviditet och amning: Inga kända risker vid graviditet och amning.
Biverkningar: Gastrointestinala biverkningar såsom förstoppning, diarré eller illamående kan
förekomma i sällsynta fall.
Interaktioner: Antacida innehållande divalenta katjoner som Ca2+, Mg2+ bör ej kombineras med
följande läkemedel;
Fluorokinoloner: antacida innehållande divalenta katjoner t ex Ca2+, Mg2+ bildar
chelatkomplex med dessa, varvid deras absorption minskar med risk för utebliven
kemoterapeutisk effekt.
Tetracykliner: antacida bildar chelatkomplex med tetracykliner och försämrar deras
absorption med risk för utebliven kemoterapeutisk effekt.
Estramustin: försämring av dess absorption.
Ketokonazoltabletter: försämrad upplösning i magsäcken när magsaftens pH ökar vid
intag av Gastrosan.
Absorptionen av följande peroralt administrerade läkemedel kan påverkas vid
samtidigt intag av Gastrosan:
Tvåvärt järn (perorala preparat), sotalol (minskad absorption), tyroideahormoner,
mykofenolatmofetil, penicillamin, klodronat och risedronat (endast påvisat i in-vitro
studier), diflunisal, gabapentin (minskad biotillgänglighet), digoxin och fosinopril.
Minst 2 timmars intervall mellan intag av Gastrosan och något av dessa läkemedel
rekommenderas.

Produktresume från Läkemedelsverket: www.mpa.se/spc_pil/pdf/natspc/Gastrosan.pdf
Bipacksedel: http://www.mpa.se/spc_pil/pdf/natpil/Gastrosan.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-12-03
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu