Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Remifemin (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter    2x 100 st
Två tabletter om dagen för behandling av lindriga klimakteriebesvär som till exempel värmevallningar, svettningar, sömnstörningar och nervositet. Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)  *)
Två
...................................ggr
 

*) Remifemin skall av säkerhetsskäl inte användas längre än 6 månader eftersom
effekter på livmoderslemhinnan vid långtidsbehandling inte är klarlagda.

Indikationer: Traditionellt använt mot lindriga klimakteriesymptom som värmevallningar, svettningar, sömnstörningar
och nervositet. Remifemin har använts i Tyskland i över 40 år.
Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen, företrädelsevis morgon och kväll. Bör sväljas hela med ½ glas vätska.
Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot silverax eller mot andra innehållsämnen i produkten.
Varningar och försiktighetsmått: Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av
följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller
glukos-galaktosmalabsorption. Patienter med tidigare känd leversjukdom bör behandlas med försiktighet.
Biverkningar. Remifemin bör av säkerhetsskäl ej användas längre än 6 månader eftersom effekter på
livmoderslemhinnan efter långtidsbehandling inte är klarlagda.
Interaktioner: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
ditet och amning
Amning/Graviditet: Användning under amning/graviditet kan inte rekommenderas.
Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär såsom illamående och diarré samt fall av allergiska hudreaktioner har
rapporterats i mycket sällsynta fall. Enstaka fall av blödning under pågående behandling med Remifemin hos
kvinnor efter menopaus har rapporterats. Om blödning uppstår bör därför läkare kontaktas. Förändringar i
leverfunktionstester har i mycket sällsynta fall rapporterats vid behandling med preparat innehållande
Cimicifuga racemosa. Inga klara samband har dock kunnat fastställas mellan påverkan på leverfunktion och
användning av sådana preparat. (se dock aktuell riskuppdatering nedan)
Farmakodynamik: Remifemins exakta verkningsmekanism vid lindrig klimakteriebesvär har ännu inte klarlagts.
Data (in vitro- och djurstudier samt studier av vaginalepitel hos kvinnor) talar för att östrogen effekt inte föreligger
eller är så svag att risk för negativ påverkan på känslig vävnad ej torde förekomma vid behandling i högst 6 månader.

Kollegial info: Effekterna på endometriet är mycket väl klarlagda i djurförsök, såväl under långtidsstudier som i studier med
mycket höga doser. Det finns inga som helst tecken på någon endometriepåverkan, organvikt opåverkad, mikroskopi oförändrad,
tjocklek av endometriet oförändrad o.s.v. Studien på kvinnor gäller tyvärr enbart tjocklek, mätt med ultraljud, men Läkemedelsverket
har godtagit de sammanlagda studierna genom att ej rekommendera något gestagentillägg. Skrivningen om 6 månader gäller
inte bara endometriet utan det faktum att ingen klinisk studie på människa har pågått längre tid än 6 månader. Enligt
Läkemedelsverket finns det inte dokumenterad effekt under längre tid än 6 månader. Men 40 års erfarenhet i Tyskland och 10 års
erfarenhet i Sverige visar att långtidsbruk utan uppehåll ger bibehållen effekt utan att generera några biverkningar. (ref prof Joelsson)
I vissa fall där man har mått mycket bra av medlet förefaller det då oetiskt att ordinera någon kvinna att sluta efter 6 månader.
Alltfler kollegor rekommenderar således numera användning utan uppehåll under lång tid (= 4 - 6 år). vilket kan hävdas numera
är byggt på både veteskap och en alltmer beprövad erfarenhet.Sällsynta, men allvarliga leverreaktioner har beskrivits. Det är osäkert
ännu om denna rapportering kommer att ändra på rekommendationerna om långtidsanvändning. Man bör vara frikostig med kontroller
när det rör sig om långtidsanvändning till dess att ytterligare information har samlats.

Information från Professor Ingemar Joelsson:
www.naturmedel.org/ http://www.naturmedel.org/sidor/remifemin.html

Info till allmänheten: http://www.helhetsdoktorn.nu/mamma.htm#Silverax
Info från läkemedelsverket:
Bipacksedel: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Remifemin.pdf
Produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Remifemin.pdf
Produktmonografi: http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____1807.aspx

Extra meddelande med anledning av rapporterade sällsynta leverreaktioner:
(meddelandet ska ställas mot bakgrunden av den stora användningen.
Endast 16 någorlunda säkra rapporterade fall jämfört med miljontals dagsdoser i hela EU.
Egen kommentar: Riskerna torde vara mångfalt större att använda vanliga läkemedel
som värktabletter och sömntabletter samt hormonella medel men genom att
känna till dessa risker kan risken för skada ytterligare minimeras)
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____4959.aspx


EMEA ger följande råd:


Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-07-24
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu