Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Sabamin (naturläkemedel) 
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar    2x  60 st

 

1 kapsel dagligen. Kapseln sväljes med vätska lämpligen i samband med måltid.
Mot vattenkastningsbesvär

 

Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Tre
...................................ggr
 
Indikationer
Traditionellt använt vid vattenkastningsbesvär orsakade av godartad
prostataförstoring, t ex täta urinträngningar och nattliga urinträngningar.
Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Förpackning: 30 och 60 kapslar

Kontraindikationer: Dokumentation för ställningstagande till sådana saknas.
Varningar och försiktighetsmått: Patienter med sällsynta ärftliga
besvär av fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.
För att inte förbise eventuellt bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- och
urinblåscancer) skall läkare kontaktas innan behandlingen påbörjas.
Kontakta läkare om besvären förvärras eller kvarstår i mer än sex månader.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller
njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas
vid behandling.
BARN: Kapslarna rekommenderas ej till barn.
BIVERKNINGAR: Biverkningar Gastrointestinala besvär kan förekomma i sällsynta fall.
INTERAKTIONER: Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är
inte studerad.
 

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar och legitimation av socialstyrelsen.
Det får fritt kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med
länken http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

 Info från leverantören: http://www.bioforce.se/bio/sortiment/show_prod.asp?id=341

Info från läkemedelsverket:
bipacksedel: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natpil/Sabamin.pdf
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/natspc/Sabamin.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsen
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx

Uppdaterad 2006-09-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu