Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Venastat (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Kapslar      3x 60 st
1 depotkapsel 2 gånger dagligen mot problem såsom åderbråck och bensvullnad. Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska.  Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Barn: Rekommenderas ej till barn.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot något innehållsämne.
Varningar och försiktighetsmått: För patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion bör försiktighet iakttas vid
behandling. Kontakt med läkare bör ske om försämring av symtom skulle inträffa efter
att behandlingen påbörjats eller om otillfredsställande effekt uppnåtts efter 6 veckor,
eftersom benödem kan ha andra orsaker. Det har ej studerats om andra sjukdomar
eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
Patienter som har kompressionsbehandling (stödstrumpa) enligt tidigare ordination
bör ej avsluta denna behandling utan samråd med läkare.
Interaktioner: inte studerad.
Graviditet och amning: Användning  kan inte rekommenderas.
Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående och klåda har rapporterats. Sällsynta fall av
allergiska reaktioner har observerats.

Dessa uppgifter finns med i bipacksedeln. Info från leverantören: http://www.receptfritt.nu/html/venastat.html

Produktresumé från Läkemedelsverket: http://www.mpa.se/spc_pil/pdf/natspc/Venastat.pdf

Naturläkemedelsmonografi: http://www.mpa.se/naturlakemedel/mono/venastat.shtml

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2004-12-21
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu