Falun 2002-11-17

Faktagranskning av litteratur om Colostrum, råmjölk vid användning som  livsmedel för medicinskt ändamål alternativt naturläkemedel/kosttillskott.

 
 

När man ska värdera befintliga studier om läkemedel, naturläkemedel, naturmedel, kosttillskott samt ”functional foods” bör man beakta medlets status som patenterbart eller ej. Råmjölken är naturligtvis något som har existerat sedan urminnes tider och det rör sig inte om någon ny kemisk substans som man kan patentera och på så sätt få ensamrätt till. Det finns då heller inte ekonomiskt underlag till att göra en ”stor dubbelblind multicenterstudie med hundratals studerade fall”. I stället kan man titta även på den traditionella användningen både ur effektivitets och säkerhetsaspekter kompletterat med de mindre studier som har utförts.

Jag har utgått från följande artiklar/vetenskapliga publikationer vid granskningen:

 1. What is the role of cytokines in human colostrum? Publicerad i Journal of Biological Regulations and Homeostatic Agents/ Vol. 5 no 4. 1991
Artikeln beskriver förekomst av immunsystemsmodulerande sk. Cytokiner, bl.a. interleukiner och interferon i colostrum. Man beskriver också en tänkbar mekanism där den lymfatiska vävnaden i mun och svalg binder till sig cytokiner i colostrum. Hos vuxna individer kan denna mekanism vara relativt sett nedsatt men det finns andra studier som man refererar till där man har sett ett visst upptag av linkande ämnen, interferon när man ger det via munnen.
 1. Modulation of the immune system and the response against pathogens with bovine colostrum concentrates. Publicerad i European Journal of Clinical Nutrition (2002) 56, Suppl 3

 2. Man konstaterar att konsumtion av råmjölk från olika mjölkdjur är väl etablerat i många äldre samhällskulturer och hos ”naturfolk”. Studier på människor, försöksdjur och naturligt infekterade individer visar att en påtagligt stor del av de aktiva ämnena i colostrum passerar mag-tarmkanalen och ger en positiv effekt bl.a. på vissa diarrésjukdomar hos barn. Man föreslår också att colostrum ska utvärderas som ett möjligt hjälpmedel för barn som riskerar att drabbas hårt av diarrésjukdomar. Säkerhetsaspekter diskuteras och man refererat till laboratoriestudier där gnagare som har fått bovint colostrum i stället för gnagarcolostrum ändå visar samma tillväxt. Vid försök på människa har de frivilliga försökspersonerna inte utvecklat några avvikande antikroppar. Den som är mjölkallergiker uppvisar dock även allergi mot IgG i Colostrum. Framtida forskning bör också inriktas på colostrum i ett vidare perspektiv som effekter på barnadödlighet och tillväxt. Man påpekar också att det behövs mera data för att med större säkerhet kunna verifiera långtidssäkerheten med regelbundet, kanske dagligt intag av bovint colostrum. Mjölkallergi är en realitet för många individer och det är heller inte känt om det finns en motsvarande risk att utveckla allergi mot colostrum.
 1. Effects of bovine colostrum supplementation on serum IGF-1, IgG, hormone, and saliva IgA during training. J. App. Physiol. 83(4): 1144-1151, 1997. 

 2. IGF, ”insulinliknande tillväxtfaktor” ökade när man gav en råmjölksvassleprodukt, Bioenervi, i en dubbelblind studie, till 9 friidrottare. 

 3. Påvisande av opsoniseringsförmågan hos antikroppar i några egenvårdsprodukter innehållande bovint colostrum, (råmjölk). T. Urban. G. Fränden och I Sahlstedt. Centrallaboratoriet och Egenvård, Apoteksbolaget AB, Stockholm 

 4. 3 colostrumprodukter från den nordiska marknaden studerades. Antikropparna kunde opsonisera bl.a. halsflussbakterier, betastreptokocker

 5. 15N-Labeled Immunoglobulins from Bovine Colostrum Are Partially Resistant to Digestion in Human Intestine. N. Roos, S Mahé, R Benamouzig, H. Sick, J Rautureau. Genom isotopmärkningsteknik kunde man verifiera att immunglobulinerna i colostrum är mera resistenta mot nedbrytning än vanliga födoämnesproteiner. Studien utfördes på Lactobin.

 6.  

   

 7. The role of colostral antibodie in prevention of microbial infections. Esa-Matti Lilius and Pertti Marnila. Current Opinion in Infectios Diseases 2001, 14:295-300.

 8.  

   

 9. A Standard Immunoglobulin Preparation Produced from Bovine Colostra Shows Antibody Reactivity and Neutralization Activity against Shiga-like Toxins and EHEC-Hemolysin of Eschericia coli O157:H7 R. Leissner, H Schmidt, H. Karch. Infection 24 (1996) No. 5

 10. EHEC-bakterierna kan ge upphov till svåra diarresjukdomar. I denna studie används ett standardiserat koncentrat av colostrum benämnt Lactobin. Författarna noterar att colostrum är ett säkert och effektivt medel för att förebygga och behandla diarré-sjukdomar orsakade av rota-viru, ETEC-bakterier och protozon Cryptosporidum parvum. Eftersom bovint colostrum därigenom också borde ge en möjlighet att behandla EHEC-infektioner har man studerat antikroppsaktivitet och neutralisationsförmågan hos bovint colostrum mot potentiellt sjukdomsframkallande faktorer som kopplas samman med sjukdomen. Studiens slutsats är att man återfinner höga halter antikroppar i preparationen och detta ger en potential att behandla diarré-sjukdomen och även förhindra en fruktad komplikation i form av njurskador. 

 11. Co-administration of the health food supplement, bovine colostrum, reduces the acute non-steroidal anti-inflammatory drug-induced increase in intestinal permeability. Raymond J. PLAYFORD et. al. Clinical Science (2001) 100, 627-633. Sprejtorkad, avfettad, colostrum användes i studien i en liknande form som användes i den föregående refererade studien (7). Enligt författarna är bovint colostrum en billig, lättillgänglig källa för tillväxtfaktorer som minskar skadan på magtarmkanalens slemhinnor hos möss när de utsätts för inflammationsdämpande medel av typen NSAID. 7 friska manliga försökspersoner deltar i en randomiserad studie där man gav det inflammationshämmande medlet indometacin. Tarmpermeabiliteten mätt med upptaget av vissa sockerarter kunde 3-dubblas som biverkan av det inflammationsdämpande medlet men med colostrumtillsats fick man i stort sett ingen skillnad mot placebokontrollen. Det är en liten studie men visar ändå på att colostrum kan ge ett skydd mot biverkningar från NSAID-preparat. 

 12.  

   

 13. Preoperativ oral application ov immunoglobulin-enriched colostrum milk and mediator response during abdominal surgery. Edvin Bölke et al, Shock, Vol 17, No 1, pp 9-12, 2002 Colostrum i form av Lactobin användes i en dubbelblind pilotstudie på 40 personer. De personer som fick colostrum uppvisade lägre halter av inflammationsämnen i blodet som ett sannolikt tecken på att tarmläckaget under mag-tarmoperationen minskade. De postoperativa infektionerna i den studerade gruppen var för få för att man skulle kunna se någon statistiskt säkerställd skyddande effekt mot infektioner. Dock kunde man mäta en minskning av de fritt cirkulerande endotoxinerna i blodet och enligt författarna finns det inte någon annan känd metod som skulle kunna ge denna önskade effekt. 
 1. Oral findings in patients with primary Sjögren's syndrome and oral lichen planus—a preliminary study on the effects of bovine colostrum-containing oral hygiene products. Pedersen AM, Andersen TL, Reibel J, Holmstrup P, Nauntofte B. Clin Oral Investig 2002 Mar;6(1):11-20 Författarna konstaterar att colostrum är rik på antimikrobiella substanser och tillväxtfaktoer. Syftet med studien var att undersöka om daglig användning av bovint colostrum kunde påverka problemen i munslemhinnan hos 20 atienter med Sjögrens syndrom, en sjukdom med muntorrhet som framträdande symtom. Vidare studerades 20 patienter med oral lichen. Man kunde konstatera förbättring av munförändringarna hos 15 av patienterna med oral lichen och flera parametrar förbättrades i gruppen med Sjögrens syndrom, bl.a. minskad candidaväxt i munnen.
 1. A Preparation from bovine colostrum in the treatment och HIV-postitive patients with chronic diarrhea. A. Plettenberg et al, Clin. Investig (1993) 71: 42-45 I denna prospektiva, öppna, icke kontrollerade studie på 25 patienter med AIDS och övervägande delen cryptosporidiosis-infektion fick man komplett remission hos 40 % i gruppen och partiell hos 24%.
 1.  Use of the 'nutriceutical', bovine colostrum, for the treatment of distal colitis: results from an initial study Z. Khan*, C. Macdonald*, A. C. Wicks*, M. P. Holt, D. Floyd*, S. Ghosh, N. A. Wright & R. J. Playford Alimentary Pharmacology & Therapeutics Volume 16 Issue 11 Page 1917  - November 2002 En pilotstudie på 14 patienter med mild till medelsvår distal colit. Man gav 100 ml 10%-ig colostrum i lavemang med placebokontroller i form av albuminlösning. Samtidigt gavs läkemedel mesasalazin till alla i studien. Den lilla studien indikerar att colostrum som lavemang kan vara en ny behandlingsform för vänstersidig colit. Man efterlyser vidare och uppföljande studier. 

En  genomgång av studierna visar att de biologiskt verksamma substanserna, huvudsakligen i form av antikroppar, kan passera genom munnen och bibehålla en stor del av den biologiska aktiviteten i människans mag-tarmkanal. Flera effekter på hälsotillstånd har noterats och som läkare även med kemistverksamhet som grund ser jag att det skulle vara värdefullt om man fick tillgång även till en produktion av råmjölk producerad med kontrollerade metoder från svenska kor. Råmjölk har utnyttjats sedan urminnes tider och man har inte noterat några negativa hälsoeffekter eller risker. Det är svårt att hitta större studier som ”bevisar” de effekter som noterades i de ovan refererade pilotstudierna men detta förhållande beror sannolikt på att råmjölken är en naturprodukt med de kända svårigheter som man då har när det gäller att kunna finansiera stora, kostsamma studier. Råmjölken kan nyttjas som livsmedel och då för medicinska ändamål
 

Bertil Dahlgren, leg läk