Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Neurol forte (växtbaserat läkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter 80 st
Tillfällig lindrig oro: 1 tablett 3-4 gånger dagligen vid behov. 

Tillfälliga insomningsbesvär: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggåendet. Vid behov kan dosen ökas, så att 1-3 tabletter tas tidigare under kvällen följt av 1-2 tabletter en halvtimme före sänggåendet. 

Maximalt 5 tabletter per dygn. 

Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Sex
...................................ggr
 
Förpackning: 80

Växtbaserat läkemedel vid tillfällig lindrig oro och vid tillfälliga insomningsbesvär. Receptfritt

Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighetsmått: Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt
lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
Neurol forte innehåller laktosmonohydrat, sackaros och glukossirap. Patienter med något av följande
sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total
laktasbrist, sukras-isomaltas-brist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner: Neurol Forte kan förstärka den hämmande effekten på centrala nervsystemet av alkohol, hypnotika,
ångestdämpande, narkotiska, sederande och lugnande medel och skall därför användas med
försiktighet vid samtidig behandling med sådana medel.

Graviditet/amning:  Användning  kan inte rekommenderas. Risken för människa är okänd.

FASS-text: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607003091

Info till allmänheten från leverantören:
http://www.abigo.se/rwdx/cache/rogivande-medel_739.asp

Info från läkemedelsverket:
Produktresumé http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/humspc/Neurol%20forte%20coated%20tablet.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/upload/SPC_PIL/Pdf/humpil/Neurol%20forte%20coated%20tablet.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2006-08-28
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se