Kost och psoriasis

INFORMATIONSMATERIAL FRÅN PSO
 

PSO
Svenska Psoriasisförbundet 
PSO Ung

1 
Psoriasis börjar alltmer betraktas
som en inflammationssjukdom.
Vad som utlöser denna inflamma-
tion vet vi fortfarande inte så
mycket om. Flera av de behand-
lingsmetoder som används, t ex
UVB,PUVA och kortisonkrämer
har en inflammationshämmande
effekt. Kosten har tidigare inte
ansetts har någon betydelse för
psoriasis. Under senare år har vi
lärt oss mera om olika faktorer
som tillförs med maten och som
kan tänkas påverka en inflamma-
tion. Därmed har kosten också
blivit intressant vid psoriasis.
 
 

Vad vet vi idag?
Eftersom intresset för kostens betyd-
else vid psoriasis har varit mycket
litet har vi fortfarande ett begränsat
kunnande om personer med psoria-
sis har brist på eller obalans mellan
olika ämnen som tillförs med kosten.
Ämnen som sedan transporteras till
vävnaderna där de kan påverka så-
väl inflammation som normal cellut-
veckling. För att kunna ge några
kostrekommendationer måste vi
skaffa en baskunskap. Sedan bör
man, i noggranna kliniska studier,
pröva hur mycket en normalisering
av den funna avvikelsen har för per-
sonernas psoriasis. Allmänt sett för-
lorar personer med utbredd psoria-
sis stora mängder äggviteämnen,
fetter inklusiver s k långkedjiga fett-
syror och mineraler från huden.

Fleromättade fettsyror
Fettsyror som är fleromättade och
långkedjiga anses ha stor betydelse i
inflammationsprocessen. Man skiljer
på omega-6 och omega-3 fettsyror. 
Omega-6 förekommer rikligt i bl a
kött och omega-3 finns särskilt i fisk
och mest i fet fisk. Vissa omega-6
fettsyror är utgångsmaterial för pro-
dukter som förmedlar en inflamma-
tion, medan motsvarande produkter
från omega-3 serien snarare hämmar
en inflammation. 

Personer med psoriasis brukar ha
förhöjda halter i både hud-och fett-
väv av en av de omega-6 syror som
anses vara det viktigaste utgångsma-
terialet för inflammationsförmedla-
re. Samtidigt har många en sänkning
av omega-3 fettsyrorna.

Omega-3 fettsyror har också gynn-
samma effekter på blodfetter. Det
har visat sig vid undersökning av
män med psoriasis (kvinnor ej un-
dersökta) att de har en tendens till
förhöjda blodfetter jämfört med fris-
ka män i samma ålder. Det finns allt-
så mycket som talar för att personer
med psoriasis borde ha nytta av att
äta mer omega-3 fettsyror.

Flera, väl kontrollerade studier talar
också för att psoriasis kan stabilise-
ras och effekten av t ex ljusbehand-
ling vara längre genom tillförsel av
omega-3 fettsyror.

I första hand bör personer med pso-
riasis rekommenderas att ändra sin
kost mot mera fisk och mindre kött.
Fisk, gärna strömming och makrill i
någon form, en gång per dag kan
vara ett riktmärke. Fisk i naturlig

2 
form är av andra skäl att föredra
framför fiskoljepreparat. Fisk inne-
håller även mineraler, t ex zink och
selen, som är viktiga för kroppens
fortsatt hantering av fettsyrorna.

För den som inte tycket om fisk eller
vill ha ett extra tillskott av omega-3
fettsyror finns flera preparat att välja 
på. Apoteken säljer t ex omega-3 fett-
syror i flytande form eller som kaps-
lar. Lämplig dos kan vara 5 kapslar
dagligen men troligtvis kan även
mindre mängd vara verksamt. För
att förhindra oxidation av fettsyror-
na kombineras med selen-vitamin E
tabletter som kan köpas receptfritt.

Mineraler
Zink är väsentligt för många cell-
funktioner. Brister medför bl a rubb-
ningar i inflammationssvar med ten-
dens till ökad inflammation. Flera
studier har visat att för lågt innehåll
av zink i kosten är vanligt. För en
frisk person behövs minst 15 mg

zink i maten per dag. För barn och
ungdomar som växer och för gravi-
da kvinnor är behovet större.

Personer med utbredd psoriasis för-
lorar stora mängder zink via huden.
Det har också visat sig att personer
med psoriasis ofta har sänkt zinkhalt
i huden och i de vita blodkropparna.
Ett extra tillskott av zink kan därför
ibland behövas.

Selen är ett annat mineral som
kommit i blickpunkten på senare år.
Det anses också ha stor betydelse för
inflammationssvaret liksom för att
motverka hjärt-kärlsjukdomar och
cancer. Intaget av selen anses ofta
vara för lågt i Sverige, även för helt
friska personer. Dagsbehovet är 50-
100 mikrogram. Hos personer med
psoriasis är det vanligt med låga
selenhalter i blodet. Det ses speciellt
hos personer med långvarig och svår
psoriasis men är vanlig också hos
dem med måttlig psoriasis.

Både selen och zink finns i multivita-
mintabletter som kan köpas recept-
fritt på apotek. Selentabletter kan
också köpas receptfritt. Man bör
välja den typ som är kombinerad
med vitamin E. Lämplig dagsdos för
personer med psoriasis är 1 tablett 2
gånger dagligen.

Överkänslighet mot gluten
Gluten är ett ämne i sädesslagens frön
eller korn. Glutenöverkänslighet
innebär att man inte kan äta mat
som innehåller mjöl eftersom det är
rikt på gluten. Den vanligaste form-
en kallas celiaki och ger en inflam-
mation i tarmluddet vilket leder till

3 
att olika näringsämnen inte kan sug-
as upp. Den diagnosticeras vanligen
i barndomen men kan uppträda
även i vuxen ålder. Tidigar har man
ansett att en på tusen i befolkningen
har denna sjukdom. Genom känsli-
gare blodprov för diagnos har det
visat sig att kanske en på trehundra
är glutenöverkänslig.

Vid hudkliniken i Uppsala har man
hittat sju patienter med psoriasis
som visat sig vara glutenöverkäns-
liga trots att de har haft en svårbehand-
lad psoriasis och flera fall har krävt
långvarig tablett- och ljusbehand-
ling. När de efter en mycket nog-
grann medicinsk utredning övergått
till glutenfri kost har deras psoriasis

läkt ut eller förbättrarts betydligt.
Detta har föranlett att man startat ett
projekt för att se om glutenöverkäns-
lighet är vanligare hos personer med
psoriasis än hos befolkningen i stör-
sta allmänhet.

Vi vill avråda från att på egen hand
pröva glutenfri kost. De flesta som
har psoriasis är troligen inte över-
känsliga för gluten. Att undvika
gluten i kosten innebär ett ingrepp i
det dagliga livet och försök med
sådan kostomläggning bör föregås
av noggrann medicinsk utredning.
Effekterna av kostomläggningen bör
följas av hudläkare och patient till-
sammans

Text: Docent Gerd Michaëlsson.

PSO
Svenska
Psoriasisförbundet

Svenska Psoriasisförbundet,
Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov
Telefon 08-6003636

Vi förmedlar adress och telefonnummer till
PSO/PSO-Ung
läns- och lokalavdelningar i landet


4