Rehabilitering, tips nr 44 från Helhetsdoktorn

Re (Åter),
Habilitering (Ge förmåga, "Hälsa").

Med andra ord när man återställer förmågor som man har förlorat.
Som rehabläkare i allmänhet har man en stor arsenal med resurser som man kan utnyttja. Det finns medicinska metoder, fysikaliska behandlingar, operationer, träningsprogram mm. Ibland kommer man dock inte så långt som man skulle önska. Inom komplementärmedicinen har jag funnit en del av de resurser som man saknar som rehabläkare; en helhetssyn som är djupgående, kostbehandling och komplementära behandlingar som "kommit bort" i den vanliga sjukvården eftersom det är metoder som vanligtvis inte går att ta patent på eller att få ensamrätt till. Då ser jag det som en fördel att ha tillgång till  metoder där man kan komma ytterligare en bit längre. Metoderna syftar till att stärka kroppens egen läkande, rehabiliterande förmåga och det är kanske därför som man får bra effekt.

Det "goda arbetet"

 Det ”goda arbetet” är en viktig faktor för att vi ska må bra och ha hälsan. 
Vi måste sträva efter arbetsorganisationer, där människan kan påverka tillräckligt mycket för att kunna möta belastningsproblem som smärta och trötthet på ett naturligt sätt. 
En lagom dos utmaning och stress håller oss aktiva både till kropp och själ och är en hälsofaktor av minst lika stor betydelse som en bra kost.

På denna sida hittar Du tips om rehabilitering och förändringar inom rehabområdet. 
Den som har möjlighet att få ett direkt stöd från sin arbetsgivare kan nämna att kostnaderna är avdragsgilla och söker man rehabiliteringspenning behöver man inte heller vara sjukskriven under vistelsen.
 

Rehabilitering är ett begrepp för samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och yrkesinriktad art som  ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. 
 
En människa som är vid hälsa upplever sig ha funktion som ger förmåga att uppnå livstillfredställelse genom att söka/nå viktiga mål. Efter sjuksom/skada uppstår ofta funktionsnedsättning, som ofta genom fysikaliskt medicinska åtgärder kan elimineras/minskas. Vid bestående funktionsnedsättning får människan dock ofta oförmåga (att nå tidigare mål). I syfte att då undvika att människan blir en passiv, otillfredställd livsåskådare skall samordnade rehabiliteringsåtgärder stödja individen att vid behov identifiera nya fullvärdiga livsmål. 
Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som behöver göras för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. 
Det är i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att eventuella behov av rehabilitering klarläggs vid sjukskrivningar och som ansvarar för att rehabilitering kommer igång när det behövs. För dig som inte har en anställning ligger motsvarande ansvar på Försäkringskassan. 
Arbetslivsinriktad rehabilitering

När du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering har du rätt till rehabiliteringsersättning. Försäkringskassan kan hjälpa till med arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas då åtgärder som behövs för att du ska kunna få eller behålla ett arbete till exempel arbetsprövning, arbetsträning och utbildning. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen med komplementärmedicinska metoder enligt de gamla reglerna har utvärderats i en liten studie. Eftersom den endast omfattar 37 patienter kan man inte dra några säkra statistiska slutsatser men vid en enkel jämförelse fick men flera som återgick till arbetet när man jämför med ett enklare rehabprogram där dock medelåldern var ca 10 år lägre (referens 2 i studien). För hela studien följ länken: Arbetslivsinriktad rehabilitering.Om det gäller en medicinsk behandling i första hand söker Du lämpligen via din läkare först.

Rehabiliteringsersättning består av två delar. Rehabiliteringspenning som ska täcka den inkomstförlust som uppstår när du deltar i rehabilitering och särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.

För att få rätt till rehabiliteringsersättning måste du göra en ansökan hos Försäkringskassan. Rehabiliteringsåtgärden måste också ingå i den plan som upprättas av Försäkringskassan.  
Ge arbetsgivarna ett strikt ansvar för arbetslivsinriktad
rehabilitering från första anställningsdagen, oberoende av 
typ av anställning. Det föreslår den särskilde utredaren Lars 
Grönwall i det slutbetänkande som överlämnades till 
socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall.


"Vad är en  förvärvad HJÄRNSKADA?" 

Jan Magne Krogstads uppskattade skrift "Vad är en  förvärvad HJÄRNSKADA?" finns nu översatt och bearbetad till svenska. Genom boken vill man sprida kunskap om hjärnskador och neuropsykologisk rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada. Boken kan vara till nytta både för skadade, deras anhöriga samt för vårdspersonal som på olika sätt möter människor som drabbats av förvärvad hjärnskada. Skriften ger en bred och utförlig, men ändå lättillgänglig  bild av hur förvärvade hjärnskador kan uppstå,  undersökningar, funktionsnedsättningar och rehabilitering efter en hjärnskada. En bra skrift att använda för såväl skadade och anhöriga som för personer som möter personer med hjärnskada i  sitt dagliga arbete.Skriften går att ladda hem från Bräcke Östergård på adress: 

http://www.bracke.org/ostergard/sturabok.htmlPublicerad i DN 6 september 2002 

SJUKSKRIVNINGAR Godkänt att ringa in intyg

Patienter med svåra sjukdomar ska inte behöva gå till doktorn och förlänga sitt sjukintyg varje månad. Därmed frigörs resurser för andra patientgrupper. Det är Riksförsäkringsverkets nya
metod för att sänka sjuktalen.FEM TUNGA MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER SJäLVKRITISKA FöR SENFäRDIGHET OCH BRISTANDE SAMORDNING:

"Sjukskriv på deltid i första hand"

Dagens koppling mellan sjukdom och heltidssjukskrivning är ofta en väg bort från arbete och till fortsatt ohälsa. I många fall är en fortsatt kontakt med arbetslivet en förutsättning för
tillfrisknande. Därför bör sjukskrivning på deltid tas till i första hand, skriver ledarna för fem tunga myndigheter och organisationer. De är självkritiska för att de inte tidigare har agerat mer kraftfullt och samordnat mot sjukskrivningarna. Det har bidragit till att dessa ökat kraftigt och blivit längre än
nödvändigt, erkänner de.


Långtidssjukskrivningarna debatt:
Hur kan det vara möjligt att man ska kunna bli uppsagd på grund av att man fått belastningsskador av sitt arbete  inom Motala kommun?
Insändare


Länkar och resurser för Dig som sysslar med rehabilitering:


Föreningen HJÄRNKRAFT är en ideell, partipolitiskt obunden förening, som verkar för
optimala rehabiliteringsinsatser för personer som drabbats av förvärvade hjärnskador.
Välkommen till  Hjärnkraft i Göteborg
Föreningen Asperger / HFA
Hjälpmedelsinstitutets WWW-tjänst
Handikappombudsmannen
Kolla om din chef är psykopat
Rättsnätets hemsida
Riksförsäkringsverket

Certec: Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds universitet
Psykolog Gården Siljansnäs AB Center för Neuropsykologi, Personalutveckling & Handledning:
Patienter ska kunna få vård utomlands

 
 
 
 

Tillbaka till Startsidan 


Bertil Dahlgren, specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård
uppdaterad 2003-06-06