Tips v. 49 är ett antal korta referat från Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, (läkarstämman) som har relevans för komplementärmedicinska behandlingsmetoder. Egen kommentar kursivt. Kontakta undertecknad för kompletta referenser.

Magnesium i dricksvatten och dödlighet i hjärtinfarkt bland kvinnor. (Göteborgs Universitet)

Resultaten visar att en hög halt av magnesium i dricksvattnet medför en lägre risk för död i hjärtinfarkt bland kvinnor. (En liknande undersökning har tidigare utförts med män.) Detta styrker antagandet att magnesium är en miljöfaktor som som påverkar risken att avlida i hjärtinfarkt. 


Ökad cellulär Beta2-adrenerg receptorkänslighet i fettväv vid kronisk muskelvärk / fibromyalgi - nya möjligheter till metabol rehabilitering? (Huddinge sjukhus mm)

Undersökningen indikerar att det kan finnas en störd katekolaminfunktion vid kronisk muskelvärk/fibromyalgi med ökad beta-adrenerg känslighet. Detta kan stämma med övriga tillstånd med tecken till ökad stresskänslighet och muskelsymtom såsom t ex giftstruma. (adrenerg och katekolamin har bl a med stresshormoner att göra)


Bakteriella organeller stimulerar DNA syntesen i kolonceller in vitro. (Deutsches institut f. Ernährungsforshung. Danderyds sjukhus)

Fynden talar för att tarmbakterier kan bidraga till regleringen av cellförökningen i den gastrointestinala slemhinnan. (kan vara ytterligare en pusselbit i frågan om tarmflorans betydelse för olika sjukdomstillstånd).


Amalgamsanering ger symtomreduktion. (Birger Gran, Luleå)

En behandlad grupp har förbättrats mer än en kontrollgrupp. Effekten av amalgamsanering överstiger vad som kan förklaras som placeboeffekt och talar för att minskad exposition för i amalgam ingående komponenter bidragit till bättre hälsa. Fortsatta studier av amalgamsjuka är motiverad fr a beträffande diagnostik, behandling med antioxidanter och teknik vid amalgamsanering. (Flera liknande motsägelsefulla studier finns. Rehabilitering är viktigt såsom vid alla långvariga tillstånd).


Är fiber och probiotiska bakterier effektiva för symtomlindring vid colon irritabile? (Malmö. Lund)

Mera förbättring i en grupp patienter som fick både tillförsel av havrefiber och lactobaciller. (överensstämmer med Tallmogårdens behandlingsprogram)


Fasta förebygger experimentell colit hos mus. (Umeå Universitet)

(intressant studie, ligger väl i linje med Tallmogårdens tidigare colitprogram som också är tillgängligt via internet. Kunskapen hade man nog fått fram utan djurförsök också!)


Vitamin E och Q10 tillskott minskar lipidperoxidationen och ökar V02-max hos elitidrottare. (Uppsala Universitet. LIVI, Falun)

Studien visar att tillskott av Vitamin E och Q10 tycks minska den skadliga fettoxidationen och öka syreupptagningsförmågan åtminstone hos uthållighetstränande löpare med låga utgångsvärden av dessa antioxidanter. 


Pilotstudie över akupunktureffekter vid trängnings- eller blandinkontinens hos äldre kvinnor. (Svensk läkarförening för akupunktur)

Akupunktur har positiv effekt i denna öppna studie vid en uppföljning upp till 3 mån efter avslutad behandling. 


Akupunkturbehandling mot muntorrhet efter strålbehandling av halstumörer. (d. o.)

Studien tycks bekräfta de tidigare resultaten vad gäller subjektiv förbättring av upplevda besvär pga uttalad muntorrhet efter strålbehandling. Studien bör följas upp med fler studier av kontrollerad natur. 


Atlanto-axial rotatorisk fixation (AARF) -Vad händer om diagnosen missas? (KS)

AARF är en ovanlig form av "nackspärr" och uppträder i regel endast hos barn. Obehandlad AARF kan leda till deformering och ombyggnad av det växande skelettet med livslånga besvär och funktionsinskränkning i halsryggen. (Nackspärr som inte går över inom 2 veckor hos barn ska utredas!)


Tillbaka till Startsidan


Bertil Dahlgren