Folsyra och graviditet, tips nr 9 av Helhetsdoktorn


Nytt stöd för värdet av Folsyra och B-vitaminer.
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17414

Det tar tid innan en allmän rekommendation om B-vitaminer till i första hand gravida kommer ut men nu finns det ytterligare stöd från internationella välgjorda studier. Se t.ex. en aktuell artikel i Läkartidningen med rubriken

Sverige bör införa
obligatorisk folsyraberikning

Där Margaretha Jägerstad, professor emerita, institutionen för livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, refererar till bedömningar från 2 internationella expertgrupper.

Den ena gruppen visade att dietärt folat­intag har en svag statistiskt säkerställd skyddande effekt mot pankreas- och esofaguscancer samt kolorektal cancer.

Den andra gruppen fokuserade på cancerrisker vid höga folsyraintag (>1 mg/dag) utan att finna entydiga resultat eller signifikanta samband.

Det är hög tid för ansvariga myndigheter att ompröva beslutet om att inte införa folsyraberikning enligt professor Jägerstad.Tidigare texter, tyvärr flera år gamla. Hur många barn har inte fötts med livslånga handikapp i onödan p.g.a. tröghet i systemen och svårigheter att forska på icke patenterabara substanser, i detta fallet naturliga B-vitaminer: Hur stort är antalet föräldrar som har fått sina graviditetsönsningar slagna i spillror pga upprepade
missfall?

Följande information har gått ut till mödravårdscentraler och kvinnoläkare. Dock är de ännu viktigare för kvinnor som ännu inte har fått kontakt eftersom det är folsyraintaget före graviditet som är viktigt. Jag märker vid föreläsningarna att de flesta unga kvinnor inte känner till följande fakta:
Rekommendation om folsyra och graviditet.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har gemensamt gett ut en rekommendation om folsyra och graviditet. I vissa länder - dock inte i norden - med hög risk för missbildningar i centrala nervsystemet såsom spina bifida (ryggmärgsbråck) och anencefali (svår hjärnmissbildning) har man visat att risken för dessa fosterskador kan minskas om den gravida kvinnan tidigt i graviditeten intar extra doser av vitaminet folsyra.

Forskningen har gjort framsteg och en expertgrupp håller på att utvärdera aktuella rapporter, men är ännu inte helt klar. Redan nu vill man dock säga att gravida kvinnor och de som planerar graviditet bör öka sitt dagsintag från 200 till 400 µg per dag. Det krävs då rikligt med frukt, grönsaker och rotsaker, särskilt spenat, kål, bönor, bär och apelsiner. Apoteken säljer nu tabletter med 400 µg folsyra, liksom hälsokosthandeln.

Mottagare: Mödravårdscentraler och gynekologer
Aktuellt i folsyrafrågan

Följande information utgick från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen gemensamt.

Kort bakgrund

Under de senaste åren har sambandet mellan intaget av vitaminet folsyra och risken för missbildningar i centrala nervsystemet (spina bifida och anencephali) blivit föremål för många vetenskapliga undersökningar, diskussioner i expertgrupper och i vissa länder har nationella åtgärdsprogram utarbetats. Bakgrunden är den att man i länder och områden med en hög risk för denna typ av fosterskador (> 1 barn med denna typ av fosterskada per 1 000 födslar) har visat att om kvinnor, i samband med att de blir gravida, intar ca 400 mikrogram (µg) folsyra extra, så minskar risken för dessa fosterskador. Det är dock ej säkerställt om denna riskminskning även gäller för lågriskområden (< 1 fall per 1 500 födslar), dit Sverige och övriga nordiska länder sannolikt hör.

Man har också uppmärksammat att folsyra kan minska bildningen av homocystein, en omvandlingsprodukt från aminosyran methionin, som på goda grunder anses vara en riskfaktor när det gäller hjärtkärlsjukdomar.

Forskningen har nyligen gjort ett genombrott, i och med att man har identifierat den gen, som leder till att låga folatnivåer i serum resulterar i förhöjda homocysteinnivåer. Sannolikt ingår denna gen i den komplexa generiska bakgrunden till nervrörsdefekter och hjärtkärlsjukdomar. Inom detta område pågår dock en intensiv forskning och det är exempelvis oklart hur gener fördelar sig hos befolkningen i olika länder.

Vad händer i andra länder?

I samtliga nordiska länder pågår nu diskussioner vad gäller rekommendationer till kvinnor som tänker bli gravida. I bl a USA, Storbritannien, Australien (och speciellt i Västaustralien), Nederländerna och Tyskland har olika myndigheter gett rekommendationer att fertila kvinnor bör öka sitt intag av folsyra till 400 µg per dag eller därutöver genom en ökad konsumtion av folsyrarika livsmedel och i många fall också genom att inta kosttillskott innehållande 400 µg folsyra. I några länder finns redan folsyraberikade livsmedel. Det bör dock betonas att flera av dessa länder är s k högriskområden.

Vad sker i Sverige?

I vårt land finns flera internationellt ledande forskare inom detta område, och dessa är nu engagerade i en arbetsgrupp, som tillsatts av Folkhälsoinstitutets och Livsmedelsverkets "Expertgrupp för Kost- , Motions- och Hälsofrågor". En viktig uppgift för arbetsgruppen är att värdera de vetenskapliga rapporter, som publicerats under de senaste åren, och som i vissa fall kan vara motsägelsefulla. Expertgruppen skall sedan ta ställning till sambanden mellan folatintag och risk för missbildningar i centrala nervsystemet respektive hjärtkärlsjukdom hos den svenska befolkningen och föreslå åtgärder, inklusive en eventuell berikning med folsyra. Effekten av ett ökat folsyraintag på frekvensen av missbildningar i centrala nervsystemet hos den svenska befolkningen är ännu i dagsläget oklar. Redan nu kan emellertid följande sägas om kostrekommendationer och supplementering:

Rekommendationer till gravida kvinnor och kvinnor som planerar graviditet

Det är alltid bra att äta rikligt med frukt, olika grönsaker och rotsaker. Under graviditeten ökar folsyrabehovet till det dubbla, vilket innebär en ökning av det rekommenderade intaget från 200 µg per dag till 400 µg per dag. Kostundersökningar gjorda i Sverige på senare år visar att folsyranivån i blandad kost ligger runt 100 µg per 1 000 kcal. För att komma upp i 400 µg per dag krävs rikligt med frukt, olika grönsaker och rotsaker. I det här sammanhanget är bladgrönsaker, inte minst spenat, olika slag av kål, bönor, bär och apelsiner speciellt folsyrarika. Även grovt matbröd bakat på jäst samt mjölk- och kulturmjölksprodukter är goda källor.

Apoteken kommer i början av maj-96 att börja sälja tabletter innehållande 400 µg folsyra som är avsedda för kvinnor i fertil ålder. Myndigheterna vill idag avvakta den ovan nämnda utredningen och kan därför i nuläget inte officiellt aktivt rekommendera kvinnor som tänker skaffa barn, att supplementera med kosttillskott. Myndigheterna anser dock att det inte finns några risker med ett extra intag av 400 µg folsyra per dag, vilket de kvinnor som frågar och vill påbörja egen behandling bör upplysas om. 


Nedan följer en tabell över några folsyrerika livsmedel. Innehåll i µg per 100g
 
Spenat, fryst 120
Nässlor 194
Fryst brysselkål 123
Tofu (sojabönsost) 130
Röda bönor, kokta 130
Linser, kokta 181
Kikärter, kokta 172
Jordnötter 105
Jordgubbar, nypon upp tilll 150
Hallon, Havtorn 30-50


Bär har visat sig vara goda källor för folat och extra folatrika är  jordgubbar och nypon med folathalter upp till 150 µg per 100 g.  Hallon och havtorn är medelgoda källor med 30–50 µg per 100 g,  medan blåbär, körsbär, vinbär och aronia innehåller från 20 µg ner  till 10 µg per 100 g. Regelbundna studier av folat i jordgubbar och
nypon har påvisat variationer mellan sort, mognadsgrad och odlingsår. 
Folatinnehållet är stabilt i färska jordgubbar under kyllagring och vid kommersiell processning till sylt och kräm, medan det minskar snabbare vid rumstempererad lagring. I nypon har innehållet av folat och askorbinsyra följts under torkningsprocessen och visat sig vara beroende av vattenhalten. Nypon bör därför torkas vid hög temperatur (>85 ?C) och skivas före torkningen för att sänka
vattenhalten så fort som möjligt. 

Egen kommentar:

Nu har det snart gått ett år sedan rekommendationerna gick ut men informationen har inte kommit ut tillräckligt. Det visar återigen värdet av ett riktigt intag av grönsaker. Förutom folsyra finns det flera ämnen i kosten som har stor betydelse för en normal fosterutveckling, bl a zink. Tallmogården kan utnyttjas inte bara vid sjukdom och rehabiliteringen utan också för att få en god grund för ett föräldraskap.

Referens: Reinhold Kihlberg: Folsyra skyddar mot neuralrörsdefekt. Alla kvinnor i fertil ålder bör öka sitt folsyraintag. Läkartidningen 1995;6 508-512.

Tilläggas kan att kosttillskottet Herbalife bara ger 100 µg folsyra trots att preparatet marknadsförs med informationen "allt du behöver". I själva verket innebär det kanske en fördubblad risk för ryggmärgsbråck att hålla en Herbalifediet före en graviditet. 


Om alla svenska kvinnor följde dessa råd skulle kanske 25 människor per år räddas från ett livslångt handikapp. Sannolikt har folsyrabrist betydelse vid en hel del andra utvecklingsrubbningar som man inte så lätt kan känna igen och värdet torde vara mycket större än när man bara ser på effekten på ryggmärgsbråck. Gravida som får ett tillskott löper också mindre risk att få för tidig förlossning.
 - Vissa studier visar att folsyrabrist är en lika stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar som för högt kolesterolvärde och nästan lika stor som vid rökning säger Lars Steen vid Socialstyrelsens tillsynsenhet i Umeå. Brist ökar också cancerrisker för bl a livmodercancer och tjocktarmscancer. 
I samband med medicinering för vissa sjukdomar är det speciellt viktigt att tänka på folsyrainnehållet. Det gäller speciellt vid vissa antiepileptika, antibiotika, cytostatiska läkemedel samt läkemedel vid reumatism. 
Näringsinnehåll och kosttillskott belyses vid Tallmogården bl a vid föreläsningar på temat "Biologisk och komplementär medicin" samt "Hälsa och egenvård". Burken med pennor är alltid lika aktuell och pennan med folsyra saknas fortfarande.... Det är nog det faktum som ligger bakom förhållandet att stora reklamkampanjer ännu inte har genomförts i Sverige om folsyra. Vid frågestunderna märker man att många känner till kolesterolets betydelse för hjärt-kärlsjukdomar men kosten med dess innehåll av folsyra är inte känd alls. Kolesterolet kan behandlas med patenterbara kolesterolsänkande mediciner men folsyra som är ett naturligt vitamin kan inte patenteras. 
Folsyrabrist bidrar till depression:Låga halter i människa är vanligare hos deprimerade. Det har nu visats i en studie från Boston, att deprimerade svarar sämre på medicinering med antidepressiva om de samtidigt har en folacinbrist. Det är därför viktigt att en eventuell brist hävs för framgångsrik behandling av depression. (Am J Psychiatry 1997;154:426-428) 
Aspartam i folsyratabletter: Aspartam är ju mycket spritt och troligen äter Du det varje dag utan att veta om det. På colalightflaskorna mm står det "innehåller fenylalanininnehållande ämne" Det innebär att det sannolikt innehåller Aspartam som är en syntetisk kombination av 3 aminosyror, däribland fenylalanin. Nu är sannolikt cancerrisken med aspartam väldigt liten, så liten att man sannolikt motverkar den helt med att ta folsyran som finns i tabletten. Det finns tabletter som inte innehåller aspartam och vill man byta till en annan tablett finns det ju mera skäl, se nedan. Brevfråga. 
Inte tillräckligt.Det räcker med enbart folsyra för att minska risken för ryggmärgsbråck. Folsyra kan till och med dölja en brist av vitamin B 12. Om man har en B 12 brist löper man i stort sett lika hög risk att få ett barn med ryggmärgsbråck. Kombinerar man B 12, B 9 (Folsyra) Järn och B 6 så har man ett så gott skydd som det går att få. Tyvärr är informationen om B 12 väldigt eftersatt och om man tittar på den forskning man gjorde i Australien om Folsyra då det visade sig att antalet barn som föddes med RMB inte hade sjunkit, så är ju misstanken stor att missen är vitamin B 12. Dumex har precis sammanställt två broschyrer, en som vänder sig till alla både män och kvinnor och en som vänder sig till dem som planerar att skaffa barn.

DUMEX-ALPHARMA
Box 3501
250 03 Helsingborg
Tel: 042-149020 Telefax 042-148360     Tips från: Cathrine Forsberg 


Vitamin B12 och folat vid Parkinsons sjukdom
Få känner till att det finns ett samband mellan Parkinsons sjukdom och vitaminerna B12 och folat. Vitaminerna har betydelse för nysyntesen av de metylgrupper som behövs vid COMT-metyleringen av dopamin och levodopa.
Läs mera: B12 och folat vid Parkinsons sjukdom

JORDGUBBAR TILL KVINNOR – FOLATINTAG BÖR FÖRDUBBLAS
Svenska kvinnor i barnafödande ålder behöver fördubbla sitt dagliga intag
av B-vitaminet folat. I en avhandling från SLU visas att färska jordgubbar
och nypon innehåller betydande mängder av folat.
http://www.forskning.se/nyheter/default.asp?id=1931

Boktips
The Homocysteine Revolution:  Kilmer S. McCully, M.D. with a Foreword by  Andrew T. Weil, M.D
http://tinyurl.com/5teud


Länkar:
Meddelandeblad nr 8/96. Aktuellt i folsyrafrågan
Om ögonmissbildningar
Klinik och kemi kring B12, folat och pyridoxin:   Rondellen
Pharmacia informerar    http://www.b12.brist.com/patient/B12Patinfo2.asp 
B-vitamin minskar  risken för cancer 

Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2011-12-08