Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Valerina forte (växtbaserat läkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
        Tabletter 80 st

Vuxna, äldre och barn över 12 år:
Vid lindrig oro: 1 – 2 tabletter högst tre gånger dagligen.

Vid sömnrubbningar: 2-3 tabletter ½-1 timme före sänggåendet. Vid behov tas 1 – 3 tabletter tidigare under kvällen.

Maximalt antal tabletter: 10 per dygn.

d förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Sex
...................................ggr
 
Förpackning: 40, 80 st

Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Receptfritt

Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighetsmått: Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt
lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.
Valerina forte innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga
sjukdomstillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos/galaktosmalabsorption..

Interaktioner: Valerina Forte kan förstärka den hämmande effekten på centrala nervsystemet av alkohol, hypnotika,
ångestdämpande, narkotiska, sederande och lugnande medel och skall därför användas med
försiktighet vid samtidig behandling med sådana medel.

Graviditet/amning:  Användning  kan inte rekommenderas. Risken för människa är okänd.

FASS-tex: www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20090224000447
Info till allmänheten från leverantören: www.pharbio.se/#/page_valerinaforte

Info från läkemedelsverket:
Produktresumé http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humspc/Valerina%20forte.pdf
Bipacksedel/användarinformation: http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humpil/Valerina%20forte.pdf

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2009-09-28
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se