Capsina (läkemedel vid bältrossmärta)
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Capsina 
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
  Salva                       0,075%                     45 g 
 Krämen appliceras på det smärtande området tre till fyra gånger dagligen Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
Fyra
...................................ggr
 

Indikationer:Symptomatisk behandling vid postherpetisk neuralgi.
Kontraindikationer Skadad och inflammerad hud.
Varningar och försiktighetsmått Skall ej ges till barn då användning till barn ej har dokumenterats.
Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon.
Interaktioner Effekten av samtidig behandling med andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning Grupp IVa. Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.
Biverkningar Vanliga: Hud: Känsla av värme eller hetta.
 Sällsynta Hud: Erytem, hudutslag (lokalt). Luftvägar: Hosta, snuva, rinit och/eller andningssvårigheter.

Fass-text - Läkemedelsmonografi - Produktresumé - Bipacksedel - Patientinstruktion - Produktbroschyr

Kollegial info: Krämen är verksam även vid en hel del andra tillstånd
med C-fibermedierad smärta.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2005-10-15
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.se