Rysk rot
 
 
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Rysk rot Svenska Örtmedicinska Institutet AB (naturläkemedel)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
       Tabletter 100 st
 
Vuxna och barn över 12 år:
1 tablett 2-4 gånger dagligen.
Med förmång, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst) 
 
Sex
...................................ggr
 

 
Indikationer Traditionellt använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.
Kontraindikationer Känd överkänslighet mot rysk rot eller andra innehållsämnen.
Varningar och försiktighet PBlodtrycksökning hos hypertensiva patienter kan inte uteslutas. Detta naturläkemedel
innehåller laktosmonohydrat och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör därför
inte använda detta naturläkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos- galaktosmalabsorption
eller sukras- isomaltasbrist.
Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- eller njurfunktion, andra sjukdomar
eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttagas vid behandling.

Interaktioner Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel eller föda är inte studerad.
Graviditet och amning Användning kan inte rekommenderas.
Biverkningar Insomningsproblem. I sällsynta fall kan allergiska hudreaktioner förekomma.

PRODUKTFAKTA:.
bipacksedel:  http://www.lakemedelsverket.se/
produktresumé: http://www.lakemedelsverket.se/

Informationssida, fördjupad läsning

Kollegial info: I praktiken har man inte sett några säkra effekter på blodtrycket. Med tanke på den
stressdämpande effekten bör man kunna ordinera medlet till personer med stressblodtryck och för säkerhets
skull ordna med en extra blodtryckskontroll.

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Vill Du som patient informera
Din läkare är det fritt att skriva ut eller bifoga som e-postbilaga. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar. Socialstyrelsens
information om naturläkemedel på recept hittar Du här:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____1177.aspx
 

Uppdaterad 2008-06-24
Tillbaka till Startsidan: http://www.helhetsdoktorn.nu/