Antioxidantpyramiden,tips nr 21 från Fråga Helhetsdoktorn

Frågor ställs ofta om kosttillskott och om det behövs ett kosttillskott:

Det finns flera skäl till att alla människor bör ta ett kosttillskott och här kommer det förslag, kallat antioxidantpyramiden som jag rekommenderar i stort sett till alla.
Höga doser A-vitamin har ifrågasatts i samband med flera studier under 2000-talet. Man har klumpat ihop resultatet och kallat allt "Antioxidanter". I naturen förekommer antioxidanter tillsammans med flera olika antioxidanter. Man talar om att antioxidanter verkar i "kedjor".
En princip är därför att ge antioxidanter en "Bredspektrumantioxidantprincipen".

Fördelarna är: En multivitamineraltablett

En stor tablett E-vitamin

En stor tablett C- vitamin

Lämpligen på morgonen.
Den som vill kan komplettera med att dela upp dosen eller att välja ett tillskott som löses upp långsamt. Vid belastningar: idrott, rehabilitering, sjukdomar, graviditet, stress, hög ålder, miljöbelastning mm ökar behovet och det kan vara klokt att komplettera enligt nedanstående tips.
 
Om man tar högre doser finns
det risk för överdosering och Du
ska då fråga någon eller skaffa god 
kunskap på egen hand. Även 
  vattenlösliga vitaminer kan ge biverkningar 
och risk för fosterskador .

Schemat stämmer också väl överens med de rekommendationer som Svensk Idrottsmedicinsk Förening har ställt samman:
Kostförstärkningsprogram
Exempel:
  • Q10 30 mg x 3
  • Multivitamin med mineraler 1 tablett x 1
  • E-vitamin 30 mg x 3
  • C-vitamin 1 g x 1
Observera att järntillskott bara bör ges vid dokumenterad järnbrist. 

 

                 Vitamin E är det enda antioxidativa vitamin som har mekanismer i
                 kroppen för transport och lagring. Det fungerar främst i s k fettlösliga
                 områden av cellerna. Vitamin C verkar i vattenlösliga cellområden
                 och i blodet. När vitamin E reparerar oxiderade fettsyror blir den själv
                 en fri radikal och måste därför återaktiveras för att den skyddande
                 effekten skall kunna fortsätta. Vitamin C är ett av de vitaminer som
                 kan göra detta. Q10 och glutation (GSH) är två andra. Vitamin C kan
                 också inaktivera olika fria radikaler och har nyligen i flera studier
                 visats kunna förbättra kärlväggens bildning av den viktiga
                 kväveoxiden vid flera typer av hjärt/kärlsjukdom. Det är därför logiskt
                 att en kombination av de båda vitaminerna skulle kunna ha bättre
                 effekt än vitaminerna var för sig. Basen i pyramiden är således C och E. 
En del studier urförda på syntetiskt E-vitamin har visat motsägelsefulla resultat beträffande skydd mot vissa sjukdomar och den bakomliggande förklaringen kan vara skillnader mellan den syntetiska formen och den naturliga som består av flera olika likartade former av vitaminet.Vill man komplettera med ytterligare antioxidantskydd kan man numera även utnyttja SOD som ett skydd. Här är en utvidgad modell av antioxidantpyramid med SOD:

Superoxiddismutas, SOD. 
Superoxiddismutas är ett metallinnehållande enzym som katalyserar omvandlingen av superoxidradikaler till väteperoxid och därigenom spelar en viktig roll i cellens försvar mot reaktivt syre. Ämnet har hittills inte kunnat tillföras via födan men nyligen har det utvecklats en form som motstår de nedbrytande enzymerna i mag-tarm kanalen. En ursprungligen fransk produkt säljs även i Sverige nu under namnet Glisodin. 
 

Antioxidanter är ämnen som medverkar i kroppens försvar mot fria radikaler:

Fria radikaler
Fria radikaler bildas som "biprodukter" vid kroppens ämnesomsättning. En liten del av det syre som vi andas omvandlas till fria radikaler i stället för kombineras med födan till vatten och koldioxid. Yttre påverkan som rökning eller strålning kan också bidra till bildandet. Fria radikaler kan ha både positiva och negativa effekter på olika kroppsfunktioner men det är de negativa man brukar lyfta fram som en risk.  Fria radikaler har ett ojämnt antal elektroner och de är starkt reaktionsbenägna, det betyder att de strävar efter att bilda par med andra elektroner. Fria radikaler anses spela en roll i sjukdomsprocessen vid flera sjukdomar, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, grå starr, artrit, ischemiska skador, inflammation, neurodegenerativa sjukdomar som Parkinson, Alhzeimer, senil demens och alkoholrelaterade sjukdomar. De anses också kunna påskynda det naturliga åldrandet. Se nedan om bl a E-vitamin!

Antioxidanter
Som skydd och hjälp mot de negativa fria radikalerna finns antioxidanter. De tillverkas i kroppens eget enzymsystem men finns framförallt i vår kost. Antioxidanter hittar man bland annat i vitaminerna A, C och E, i vissa fettsyror från fisk och jättenattljusolja, i mineralerna selen, koppar, zink och magnesium. Kosttillskott har visat sig ha sämre verkan mot fria radikaler än "riktig mat" och det är viktigt att påpeka att ett kosttillskott enligt antioxidantpyramiden aldrig kan ersätta en kost rik på frukt och grönsaker. 
Moderna livsmedel
Våra livsmedel är ofta förändrade på ett sätt som minskar den antioxidativa effekten. Fett, vitaminer, proteiner och färgämnen förändras eller förstörs när man lagrar livsmedel. Syre, fukt, ljus och tungmetaller är faktorer som kan vålla problem i detta sammanhang. Fettoxidation orsakad av ljus kan ske antingen genom "ljusinitierad autooxidation" eller genom "fotosensiterad oxidation". I slutet av 70-talet arbetade jag med att studera kolesteroloxidation vid Karolinska Institutet. Äggpulver som förvarades ljust oxiderades snabbare till bl a kolesterol-alfa-epoxid som är mångdubbelt mera benäget än det vanliga kolesterolet att ge upphov till igenproppade kranskärl!. Mycket låga halter av kvicksilver kunde användas för att ytterligare skynda på processen och fungerade då som en katalysator för oxidationen ( Katalysator=ämne som skyndar på en kemisk process utan att förbrukas vid den kemiska reaktionen självt). Ofta torkades äggpulvret genom spraytorkning och med varmluft som hjälp. I vissa länder används en oljebrännare för att alstra varmluften och då kommer det en del tungmetaller med som ytterligare ökar på oxidationen. Se
Kronäggs produkter Bertil Dahlgren


Nyheter på antioxidantområdet


Ifrågasatta antioxidanter lyckades lindra smärta

2009-01-02 Patienter med kronisk pankreatit lider ofta av mycket svåra smärtor. Nu visar en studie att antioxidanter kan minska smärtan för dessa patienter. De positiva effekterna av antioxidanter har ifrågasatts i flera studier på senare tid. Nu kommer dock en studie som pekar på att tillskott med antioxidanter kan hjälpa patienter med kronisk inflammation i bukspottkörteln, pankreatit.

Läs mera i dagen Medicin  2009-01-02


E-vitamin tycks stärka immunförsvar hos äldre. Immunförsvaret hos en grupp pensionärer som fick tillskott av E-vitamin förbättrades enligt en studie från Tufts universitetet i USA. Åttioåtta personer slumpades till att få placebo, 60, 200 eller 800 mg E-vitamin dagligen i 235 dagar. Ju högre dos försökspersonen fick desto mer antikroppar producerades som svar på en vaccination. Forskarna rekommenderar kosttillskott till äldre eftersom vitaminer i godkända doser inte är farliga och brister kan gå odiagnosticerade. JAMA 1997;277:1380-1386,1398-1399 
Äldre mår bra av E-vitamintillskott En studie vid National Institute on Aging i USA har visat att tillskott av vitamin E har mycket gynnsam effekt på äldres hälsa. Dödligheten i hjärtsjukdomar minskade med 41% hos de som fick E-vitamin. Dödligheten i cancer minskade med 22%. Totalt minskade dödligheten med 27%. (Reuters) 
Vitamin E i högdos kan minska risken för hjärtinfarkt hos personer med konstaterad kranskärlssjukdom, visar siffror från Cambridge heart antioxidant study, Chaos.

Huruvida vitamin E, även kallat a-tokoferol, förebygger hjärtkärlsjukdom har studerats av Nigel Stephens och medarbetare vid Cambridge university, England. I Chaos, som var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad, deltog 2 002 personer med angiografiskt konstaterad kranskärlssjukdom. 1 035 personer fick vitamin E i dosen 800 eller 400 enheter per dygn, medan 967 personer fick placebo. Uppföljningstiden var i genomsnitt 17 månader. De som fått vitamin E hade lägre risk för icke-dödlig hjärtinfarkt, som drabbade 41 personer i kontrollgruppen men bara 14 personer i vitamin E-gruppen. Däremot sågs ingen skillnad i kardiovaskulär dödlighet. Det är enkelt att få snabba svar i korta studier där man ger vitamin E i högdos. Sådana studier ger dock aldrig besked huruvida antioxidanter iden vanliga maten minskar risken för hjärtkärlsjukdom. LANCET 1996;347:776-7, 781-6 
För mycket vitamin A kan ge fosterskador.Vitamin A och läkemedel baserade på vitamin A -- t ex vissa acnemedel -- kan ge fosterskador om de intas i för hög dos under graviditeten. Den rekommenderade dagliga maxdosen har nyligen sänkts efter det nya rön från djurförsök . Gravida bör inte överstiga 3 mg Vitamin A per dag. Detta ligger tre gånger över det normala dagsbehovet. (Ad Vivum) 
I antioxidantpyramiden ingår inte betakaroten. Det har som kemiskt ämne inte visats ha några positiva effekter som cancerskydd (men inte heller ökat risken för rökare att få lungcancer
)
Basen är C- och E-vitamin. Se studien: Antioxidants in human health and disease. Av B Halliwell vid Pharmacology Group, King's College, University of London, Publicerad i Annu Rev Nutr, 1996, 16:, 33-50

  "Many dietary compounds have been suggested to be important antioxidants: The evidence for a key role of vitamins E and C is strong, but that for carotenoids and related plant pigments is weaker. Interest is also growing in the role of plant phenolics, especially flavonoids." Exempel på dessa ämnen är pyknogenoler. 
Det finns således en hel del stöd för att C- och E-vitamin samt en hel del andra naturliga substanser kan vara av värde vid ovan nämnda sjukdomstillstånd. Med stöd av resultaten bör man också skriva ut dessa substanser på recept men för att få rabatt måste man ha en diagnos där det är visat att förskrivningen i så fall är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid Tallmogårdens mottagning kan man alltså inte skriva ut antioxidanter i förebyggande syfte utan för läkemedelsrabatt måste det först ha uppstått en sjukdom.

Nyheter:


Diabetiker har brist på antioxidanterKälla Duke University Medical Center Datum 1998-04-20
En amerikansk forskargrupp från Duke University har funnit att diabetiker med sk typ2 diabetes (vuxen-diabetes eller icke-insulin beroende diabetes) har lägre halt av antioxidanter än vad icke-diabetiker har. Forskarna rekommenderar därför att diabetiker skall ta antioxidanter som t.ex vitamin C och vitamin E.


Ny behandlingskombination för tjocktarmscancer Källa Nature MedicineDatum 1997-11-25
En amerikanskt forskargrupp har funnit ett sätt att öka terapieffekten av 5-FUvid behandling av tjocktarmscancer.  Samtidig injektion av Vitamin E och pyrrolidinedithiocarbamat (PDTC) ökade den anticarcinogena effekten av 5-FU hos möss som bar på humantumörer. Flera av mössen fick en fullständig regress av sina tumörer. Vitamin E och PDTC är sk antioxidanter.
Samma effekt erhölls in vitro när forskarna kombinerade antioxidanterna med antigen 5-FU eller ett annat cellgift, doxorubicin.
Tilly J. L. et al. Nature Medicin, November 1997
Kastan M. New & Views.

Antioxidanter mot magkatarr
STOCKHOLM. Antioxidanter kan förebygga och hämma infektioner av magsårsbakterien Helikobakter pylori, enligt studier som gjorts vid Lunds universitet.
   Omkring halva den svenska befolkningen beräknas bära på bakterien som kan ge magkatarr och magsår. Resultaten gäller ännu så länge för möss och det är en bit kvar innan man kan slå fast att effekten är densamma på människor.
   Men Torkel Wadström, professor vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet, är optimistisk:
   - Vårt mål är att kunna dämpa inflammationer eller helt få bort dem utan hjälp av antibiotika, sade Wadström när rönen presenterades i Stockholm 980915
   Vid magkatarr tränger Helikobakter-bakterierna in mellan cellerna i slemhinnan. Motståndskraften minskar och slemhinnan kan börja läcka ut frätande saltsyra. Antioxidanter, som C-vitamin, har på möss visat sig stärka cellernas fogar så att bakterien inte får fäste. Infektionen uteblir eller hämmas.  (TT) 

Antioxidanter i vedrök     Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola.  2002-09-17
Rök från traditionell småskalig vedeldning innehåller ämnen med antioxidantegenskaper. De kan troligen motverka hälsoeffekterna av skadliga ämnen i röken. Jennica Kjällstrand vid Institutionen
för kemiteknik och miljövetenskap på Chalmers har studerat organiska ämnen i vedrök, med särskild inriktning på just dessa ämnen. Den 18 september försvarar hon sin doktorsavhandling

 
  Antioxidantinnehållande födoämnen
[ORAC* units per 100 grams**] 

Fruits 
 
Vegetables 

Prunes 

5770 
 
Kale

1770
Raisins 2830   Spinach 1260
Blueberries 2400   Brussels sprouts 980
Blackberries 2036   Alfalfa sprouts 930
Strawberries 1540   Broccoli florets 890
Raspberries 1220   Beets 840
Plums 949   Red bell peppers 710
Oranges 750   Onions 450
Red grapes 739   Corn 400
Cherries 670   Eggplant 390

* Oxygen Radical Absorbance Capacity
 
**About 3.5 ounces


Xanthoner

Xanthoner är en speciell sorts ämnen som finns i naturen och som består av ett sk tricykliskt aromatiskt molekylsystem som har antioxidativ effekt. Mangostanfrukten och speciellt dess skal innehåller rikligt med xanthoner. Det saknas dock jämförande studier som skulle kunna om denna frukt har några fördelar framför andra antioxidantrika frukter och bär som blåbär och granatäpple. Se mera på sidan om mangostanfrukten

Mangostanlänkar:
HPLC analysis of selected xanthones in mangosteen fruit.


Bacamin
Bacamin ® ger ett dagligt tillskott av naturliga antioxidanter från bären havtorn, blåbär, fläderbär, tranbär, aronia och nypon. Bärens naturliga sammansättning av antioxidanter är bibehållen genom att skonsamma processmetoder används. Detta ger en säker, naturlig och väl sammansatt produkt för hela familjen, och konsumenten erbjuds nu alla de hälsosamma bären i en och samma produkt.
OrdinationsmallNågra länkar som belyser antioxidanter:
Antioxidanter i maten och kroppen
Frukt & grönt främjandet
Kost och cancer

Grönsaker i diabeteskosten - ju mer desto bättre
http://www.revivabio.se/ Antoxidantprogram

Pomegranate juice may cut Alzheimer’s riskTillbaka till Startsidan 
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2009-01-03